سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-1- آخرین وضعیت واحدهای موجود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تا پایان سال1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11