سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-8- تعاونی‌های فعال و در دست اجرای صنعتی استان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11