سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-5- تعداد، ظرفیت و برگ سبز خریداری‌شده کارخانجات چای استان: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11