سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-3- تعداد کارکنان سازمان ها، ادارات و نهادهای استان بر حسب مدرک تحصیلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11