سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-2- نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در استان گیلان و کل کشور به تفکیک فصل :1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11