سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-1- شاخص نیروی کار به تفکیک جنس در استان گیلان و کل کشور:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11