سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-1- وضعیت جوی شهرهای استان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11