سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-1- برآورد جمعيت شهرستان‌هاي استان گيلان در سال‌هاي 89-1386
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11