سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
6-1- میزان گاز مصرفی به تفکیک نوع مصرف و به تفکیک شهرستان: 1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11