سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6-19- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک امور بر حسب شهرستان (میلیون ریال): 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3