سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 3-19- تعداد طرح ها، پروژه ها و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور و فصل (میلیون ریال): 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9