سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-6- گزارش عملیات نظارت و کنترل بهداشتی بر تولید، توزیع، نگهداری و عرصه فرآورده های خام دامی:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3