سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 4-12- حق بیمه عاید¬شده و خسارت پرداختی و سهم استان از کل کشور (ميلیارد ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3