سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
شاخص ها و نماگرهای هزینه های خانوار:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7