سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-5- فعالیت های پیشگیری و درمان در زمینه بیماری های انگلی دام توسط درمانگاه های دامپزشکی:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9