سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-4- دام های مایه کوبی شده علیه بیماری های واگیر و غیرواگیر:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3