سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-4- تعاونی های فعال و در دست اجرای حمل و نقل استان :1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9