سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-1- تعداد سفر انجام شده و مقدار حمل بار به تفکیک شهرستان مبدأ و ده کالای انتخابی استان :1396 (سفر کامیون)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9