سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-4- تعداد کارگاه و میزان اشتغال صنعتگران تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تا پایان سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9