سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
5-2- سرمایه گذاری(ارزش تغییرات اموال سرمایه ای) معادن در حال بهره برداری بر حسب نوع اموال سرمایه ای به تفکیک شهرستان:1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3