سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
5-3- تعداد معادن فعال، غیر فعال و در حال تجهیز استان:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3