سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-12- تعداد طیور استان به تفکیک شهرستان :1396 (قطعه)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3