سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-11- میزان تولید فرآورده های دامی به تفکیک شهرستان:1396 (تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9