سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-10- واحدهای دارای پروانه بهره برداری و تأسیس بره پرواری به تفکیک شهرستان :1396 (راس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9