سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-9- تعداد و ظرفیت گاوداری های فعال صنعتی بر حسب نوع گاوداری و به تفکیک شهرستان:1396 (راس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9