سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-8- مقدار و ارزش تولید شیر به تفکیک شهرستان:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7