سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-7- مشخصات کلی مراتع به تفکیک شهرستان:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3