سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-4- انواع بذر توزیع شده توسط شرکت سهامی خدمات حمایتی به تفکیک شهرستان :1396 (کیلوگرم)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3