سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-2- مقدار تولید محصولات باغی به تفکیک نوع محصول : 1396 (تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7