سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-14- تعاونی های فعال و در دست اجرای تأمین نیاز تولید کننده و مصرف کننده به تفکیک شهرستان: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3