سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-9- تعداد و اعضای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی به تفکیک شهرستان:1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7