سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-4- انواع درآمد گمرک آستارا (هزار ریال) :1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3