سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-3- انواع درآمد گمرک بندر انزلی(هزار ریال): 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3