سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-1- مقدار و ارزش آرد توزیع شده به صنوف مختلف توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران -استان گیلان به تفکیک شهرستان(تن- هزار ریال) :1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3