سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-1- تسهیلات پرداختی برای بهسازی مسکن روستایی به تفکیک شهرستان (تبصره52): 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9