سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6-20- درصد خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات عمده ی مسکن بر حسب مناطق شهری و روستایی: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3