سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6-15- دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: سال تحصیلی 96-1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3