سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 4-15- ثبت نام شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: سال تحصیلی 97-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3