سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
6-5- تعداد مخازن و جایگاه های فروش CNG
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9