سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
6-4- میزان توزیع مصرف گاز مایع توسط شرکتهای گاز رسانی استان(تن) :1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9