سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
6-2- میان شبکه گذاری گاز در مناطق شهری و روستایی تا پایان سال (متر): 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3