سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 2-22- سهم ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي (درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9