سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 1-22- ارزش افزوده و سهم گیلان در ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی کشور (میلیون ریال - درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3