سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6-2- جمعيت آبادي‌هاي داراي سكنه برحسب طبقه‌بندي جمعيت و شهرستان براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3