سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول3-2- تعداد خانوار و جمعيت شهرهاي استان براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3