سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول1-2- تعداد خانوار و جمعيت مناطق شهري به تفکيک شهرستان براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9