سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-2- تعداد آبادی های استان گیلان :1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9