سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٩-١٧-پيراپزشکان شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درمانيبر حسب رشته و نوع تخصص
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3