سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٨-١٧-پزشکان شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکي وخدمات بهداشتي - درماني بر حسب رشته و نوع تخصص
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9