سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٧-٩- پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان مسکوني بر حسب نوع مصالح عمده در نقاط شهري (فقره)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9